OP 18 MEI 2004 is onze Stichting LUSEKELO ZAMBIA opgericht.

De Stichting Lusekelo Zambia werkt volgens de oorspronkelijke charitas opvattingen.
De stichting heeft geen betaalde medewerkers en werkt zowel in Nederland als in Zambia met onbetaalde vrijwilligers.
Om versnippering te voorkomen beperken wij ons tot de directe omgeving van één dorp in de buurt van Mumbwa.
We houden er geen (duur) kantoor op na en hebben geen salariskosten.
De bestuursleden werken vanuit de eigen woonkamer op hun eigen computers.
Wij pretenderen 0% strijkstok en 100% naar het doel. De bestuursleden betalen altijd hun eigen reiskosten.

Door onze rechtstreekse kleinschalige aanpak en inzet vanuit de lokale bevolking menen wij beter bezig te zijn dan sommige "professionele" en soms dure en bureaucratische organisaties. Wij willen ons onderscheiden door een vrijwel kostenloze organisatie te zijn. Daardoor kunnen de ontvangen middelen voor bijna 100% aangewend worden voor het doel. Zo worden wij gratis of tegen kostprijs bijgestaan door o.a. een notaris, een accountant en webmaster.


Jaarverslag Stichting Lusekelo Zambia 2013
Achtergrond
De Stichting Lusekelo Zambia wil in samenwerking met de plaatselijke bevolking, de leefomstandigheden helpen verbeteren van mensen in Centraal Zambia. Zij wil dit realiseren door in overleg met mensen zelf en met de plaatselijke overheid een Upper Basic School te bouwen. Grade  1 t/m 9.
Daarnaast verschaft zij op kleine schaal studiefinanciering voor korte beroepsopleidingen, schoolgeld voor tweede kans onderwijs en microkredieten. 

Activiteiten in Nederland en Zambia 
In december  2013 is de jaarlijkse Nieuwsbrief verzonden.
Het voltallige bestuur is  tweemaal in bestuursvergadering bijeen geweest.
Jammer genoeg ging de geldwervingsactie op de Internationale School in Amsterdam niet door.
Onverwachte giften van verschillende instanties hebben het gemis aan deze gelden kunnen opvangen.

Bezoek aan de Projecten
In 2013 hebben Marjan en Claudia geen bezoek gebracht aan de projecten. Wel heeft een bevriend echtpaar uit de Adventistenkerk in Hilversum een bezoek gebracht aan het Lusekelo project. Via hen konden belangrijke documenten de Lusekelo School bereiken en zij konden ingevulde formulieren en betaalbewijzen van de huizen die gebouwd zijn mee terug nemen.

Microkredieten.
Doordat er in 2013 geen contact is geweest met de mensen ter plaatse die een microkrediet gekregen hebben tijdens ons laatste bezoek ,valt hierover op dit moment weinig te melden.

Voedselprogramma.
Vanuit de regering is een voedselprogramma opgezet op de Lusekelo School. Er is een professorische  ‘eetzaal’ gebouwd en een buitenkeuken. Eenmaal per dag kunnen de kinderen nu een warme maaltijd krijgen. Dat kost € 1,- per maand/per kind. Voor dit programma hebben we van 2 schenkers bij elkaar al € 500 over  kunnen maken. De school heeft meer dan 30 kinderen geselecteerd voor dit programma  omdat hun ouders zelf geen geld hebben om hun kinderen te laten deelnemen. Ook deze kinderen krijgen nu iedere dag een warme maaltijd.

Tweede Kans Onderwijs
Twee ‘community teachers’, Judy en Agatha, hebben naast hun dagelijks lesgeven, hun middelbare schoolopleiding afgerond en zijn in april 2013 aan hun lerarenopleiding begonnen. Dank zij een gift van ZWO Hilversum, kon daarvoor geld worden gereserveerd. Doordat sinds 2014 de opleiding voor onderwijzer(es) veranderd is, duurt de opleiding niet 2  maar 3 jaar. Hierdoor hebben we niet genoeg geld voor hun opleiding kunnen reserveren en zijn we nog op zoek naar nieuwe donateurs. Twee jonge moeders konden hun middelbare schoolopleiding afronden dankzij giften uit Nederland.

Kerken voor kerken
In verschillende kerken in Hilversum en Bussum zijn collectes gehouden voor de zusterkerken in Zambia. 
In een zorgcentrum in Bussum werd in de twee wekelijkse kerkdienst gecollecteerd voor het  Tweede Kans Onderwijs.
Een spreekbeurt in Zorgcentrum Zuiderheide en voor het Christelijk Mannenkoor Immanuel leverde bij elkaar € 225 op.

Toelichting financieel jaarverslag
In begin 2013 is geld overgemaakt voor huis 7. In mei 2013  kon het geld voor de bouw van huis 8 worden overgeschreven.
Van de Gemeente Bussum was op 17 april 2013  een gift van € 5500  ontvangen.
Voor de bouw van huis 8 en 9 is er  in 2013 € 11.250 aan grote giften binnengekomen en € 5.278 aan kleinere giften.
De actie met Wilde Ganzen werd in december 2013 afgerond. De benodigde  € 48.387,10  is door allerlei acties in 2012 en 2013 bijeengebracht en door Wilde Ganzen verhoogd met de premie van 55 % ad € 26.612,90.  De opbrengst van deze projectfase was in totaal € 75.000. Hiervan kon een drieklassig-schoolgebouw neergezet worden en lerarenhuis 7, 8 en 9. Het laatste huis zal net klaar zijn als in juni de school ceremonieel wordt overgedragen aan de plaatselijke overheid en de ouders.

Plannen voor 2014
Marjan en Claudia gaan van 10 tot 24 juni naar Zambia vanwege de ‘Handover-Ceremonie’ van de Lusekelo Community School.
Mr. Mutakula, hoofd der school, zal de uitnodigingen voor deze ceremonie verzorgen. 
Tijdens dit bezoek zal er een laatste poging gedaan worden om een terugbetalingsregeling te treffen met diverse studenten vanwege hun nog openstaande studieschuld.

Het bestuur,
Eustuce Makumbe, voorzitter
Claudia de Raadt, penningmeester
Marjan Sluiter,  secretaris
 


Jaarverslag Stichting Lusekelo Zambia 2012
Achtergrond
De Stichting Lusekelo Zambia wil in samenwerking met de plaatselijke bevolking, de leefomstandigheden helpen verbeteren van mensen in Centraal Zambia.
Zij wil dit realiseren door in overleg met mensen zelf en met de plaatselijke overheid een Upper Basic School te bouwen. Grade 1 t/m 9. Daarnaast verschaft zij op kleine schaal studiefinanciering voor korte beroepsopleidingen, schoolgeld voor tweede kans onderwijs en microkredieten.

Activiteiten in Nederland en Zambia
p 12 februari 2012 startte de fondsenwerving voor het bijeenbrengen van de € 75.000 voor de laatste fase (fase 7) van het project “Lusekelo Community School” met een Muzikaal Evenement in de Wilhelminakerk in Bussum. (zie beide links achter de tab "video's).

Dit bedrag was nodig voor een vierde schoolgebouw van € 33.000 met daarbij drie lerarenhuizen (7, 8 en 9) met een buitentoilet van nog eens € 14.000 per stuk. Het totale project werd goedgekeurd door Wilde Ganzen.
Wilde Ganzen geeft na goedkeuring 55% premie over het bedrag dat door een stichting wordt opgehaald doormiddel van hun activiteiten. Dit betekent dat de stichting € 48.388 moest werven en dat Wilde Ganzen de overige € 26.612 voor haar rekening zou nemen. Het Muzikale Evenement bracht € 3.480 op. Na een wervende mailing kwamen allerlei giften binnen: € 5.407 In december 2012 is de jaarlijkse Nieuwsbrief verzonden.
Het voltallige bestuur is in 2012 tweemaal in bestuursvergadering bijeen geweest. Bezoek aan de Projecten In oktober hebben Marjan (secretaris) en Claudia (penningmeester) de Lusekelo projecten bezocht. Schoolgebouw 4 was op de afwerking na klaar. Huis 5 en 6 (fase 6) waren gebouwd.

In een vergadering met de betreffende mensen van de Lusekelo Community School werden afspraken gemaakt over het verkeerd gebruikte overschot van het Achmea Fonds ad Kw. 20 miljoen. Dit bedrag is op 13 maart 2013 op de Lusekelo Rekening in Nederland terug gestort en op 14 maart 2013 geretourneerd naar de rekening van het Achmea Fond in Nederland.

Microkredieten
Drie microkredieten werden terugbetaald.

Daardoor konden drie nieuwe microkredieten verstrekt worden. Ook werden twee halve microkredieten verstrekt. Eén microkrediet werd kwijtgescholden, omdat de ontvanger was overleden. Twee en een half microkrediet konden (nog) niet worden terugbetaald door persoonlijke moeilijkheden van de ontvangers. Zij beloofden het in 2013 alsnog te doen. Een mogelijkheid om in kleine bedragen aan contactpersoon Judy Tembo af te dragen werd hiervoor in het leven geroepen.

Tweede Kans Onderwijs
wee ‘community teachers’, Judy en Agatha, hebben naast hun dagelijks lesgeven, hun middelbare schoolopleiding afgerond en kunnen in april 2013 aan hun lerarenopleiding beginnen. Dank zij een gift van ZWO Hilversum kon daarvoor geld worden gereserveerd. Twee andere community teachers, Foster en David, hopen in 2013 hun einddiploma middelbare school te behalen, waarna ook zij naar de lerarenopleiding hopen te gaan.

Twee jonge moeders kregen door particuliere giften uit Nederland, de mogelijkheid om hun middelbare schoolopleiding af te ronden.

Kerken voor kerken
In verschillende kerken in Hilversum en Bussum zijn collectes gehouden voor de zusterkerken in Zambia. Deze bedragen hebben Marjan en Claudia tijdens hun aanwezigheid in oktober cash overhandigd in de betreffende kerken.


Toelichting financieel jaarverslag
Van de Gemeente Bussum was op 28 december 2011 een gift van € 6000 ontvangen. Op 16 april kon de stichting een bedrag van € 13.407 naar Wilde Ganzen overmaken. 
Dit bedrag werd voorzien van de 55% premie. Met het totale bedrag van € 33.280,85 kon men in Zambia aan schoolgebouw 4 beginnen. Er werden in 2012 diverse vermogensfondsen aangeschreven. Dat resulteerde in een aantal kleine giften en twee grote giften van € 10.000 van de Dr. Hofstee Stichting en € 9.000 van de Marthe van Rijswijck Foundation. De € 10.000 werd naar de rekening van de stichting overgemaakt en de € 9000 direct naar Wilde Ganzen. Van deze giften, verhoogd met de premie van Wilde Ganzen, kunnen huis 7 en 8 gebouwd worden.
Op 31 december 2012 stond er nog € 11.261,45 op de bankrekening van de stichting. Een gedeelte daarvan is bestemd voor het Fonds Tweede Kans Onderwijs en een gedeelte werd gereserveerd voor huis 9.

Plannen voor 2013
In december 2012 werd opnieuw een aanvraag bij de Gemeente Bussum gedaan. In 2013 zal naar aanleiding daarvan door de Gemeente Bussum een bedrag van € 5.500 overgemaakt worden. Eind 2012 en begin 2013 is overleg geweest met de Internationale School van Amsterdam over een sponsorloop in 2013. Het ziet er naar uit dat de laatste € 2.500 voor fase 7 van het project Lusekelo Community School met deze activiteit binnen gehaald kan worden. Een volgende bezoek door het bestuur aan de Lusekelo Projecten staat gepland voor oktober 2013. In januari 2013 werd de ANBI status van de stichting door de belastingdienst verlengd.

Het bestuur,
Eustuce Makumbe, voorzitter
Claudia de Raadt, penningmeester
Marjan Sluiter, secretaris


Jaarverslag Stichting Lusekelo Zambia 2011
Achtergrond
De Stichting Lusekelo Zambia wil, in samenwerking met de plaatselijke bevolking, de leefomstandigheden helpen verbeteren van mensen in Centraal Zambia. Zij wil dit realiseren door, in nauw overleg met mensen zelf en met de plaatselijke overheid, een Upper Basic School te bouwen. Grade 1 t/m 9. Daarnaast verschaft zij op kleine schaal studiefinanciering voor korte beroepsopleidingen, schoolgeld voor tweede kans onderwijs en ook microkredieten.

Activiteiten in Nederland en Zambia
In mei 2011 bezoeken Marjan en Claudia de projecten. De lopende zaken, zoals de verantwoording van de bouw van huis 4, konden worden afgerond, zodat hiervan in Nederland verantwoording kon worden afgelegd aan de betreffende donateurs. Ook werd in Zambia overlegd met het plaatselijke Ministerie van Onderwijs en vertegenwoordigers van het Liliane Fonds i.v.m. een eventuele mogelijkheid om onderwijs aan gehandicapte kinderen te kunnen starten.

Mei t/m december 2011
In de loop van het jaar geven zowel Claudia als Marjan verschillende presentaties. Claudia bereidt een Muzikaal Evenement voor, dat gegeven zal worden op 12 febr. 2012, de datum van het begin van de allereerste Lusekelo Projecten, 10 jaar daarvoor. Marjan is druk met het vinden van nieuwe fondsen voor het laatste projectonderdeel: een drie-klassig schoolblok voor grade 7, 8 en 9 (laatste klas basisschool en de twee eerste jaren voorgezet onderwijs) en de daarbij behorende drie lerarenhuizen. (Met elkaar goed voor € 75.000) Onze “grote” sponsoren van de afgelopen jaren, het Anton Jurgens Fonds en Eureko Achmea Foundation hebben helaas beide hun focus veranderd, waardoor wij van hen geen bijdragen meer kunnen verwachten. Er werd een aanvraag gedaan, om in aanmerking te mogen komen voor de 55% premie regeling bij de Stichting Wilde Ganzen. Diverse particuliere donateurs bestemden ook dit jaar de opbrengst van hun feestelijkheden voor onze stichting. Om ook de Community Teachers, die onbetaald lesgeven vanaf het “eerste” uur, na al die tijd een kans te geven op een echte betaalde baan, is met de inspecteur van onderwijs overeengekomen dat zij hun baan (betaald) zullen mogen behouden op deze school, zodra zij hun diploma behaald hebben.
ZWO (van PKN Hilversum) heeft toegezegd hiervoor garant te willen staan en de kosten voor deze opleidingen in drie achtereenvolgende jaartermijnen van € 2000 te willen voldoen.
Voor de eerste keer werd er een kerstbrief rondgestuurd met het laatste nieuws. Deze werd goed ontvangen door de vaste donateurs en door hen rijkelijk beloond! Het voltallige bestuur is in 2011 3x in bestuursvergadering bijeen geweest. Daarnaast kwamen Claudia en Marjan nog 5x bij elkaar voor tussentijds overleg.

Toelichting financieel jaarverslag
In 2011 zijn er giften binnen gekomen van particulieren, twee grote en een aantal kleinere vermogensfondsen. De benodigde bedragen werden overgemaakt naar de Lusekelo Projecten, waarna lerarenhuis 4, 5 en 6 gebouwd konden worden. Aan het eind van 2011 stond er ruim € 11.000 op de rekening van de stichting. Een groot bedrag hiervan is afkomstig van giften n.a.v. de kerstbrief. Het is bestemd voor de volgende, tevens laatste fase van de bouw van de Lusekelo Community Upper Basic School.

Plannen voor 2012
Werkbezoek van Claudia en Marjan naar de projecten. De aanvraag in 2011 gedaan voor fase 7 bij de stichting Wilde Ganzen, is begin 2012 goedgekeurd!!! Vanaf 12 februari 2012 tot 12 februari 2013 moeten wij zelf € 53.500 werven via allerlei acties. Dan geeft Wilde Ganzen een premie van 55% over dit bedrag, waarna we de benodigde € 75.000 bij elkaar hebben. Acties: Diverse aanvragen indienen bij o.a vermogens fondsen. Een wervende brief sturen naar 250 vrienden, familie, organisaties, bedrijven: onze vaste donateurs. Muzikaal Evenement op 12-02-2012 in de Wilhelminakerk in Bussum. Op zoek naar een school die voor onze stichting een Sponsorloop wil organiseren. Nadat we de eerste € 22.000 binnen hebben kan WG € 34.100 overmaken naar Zambia zodat men met de bouw van het drie-klassige schoolgebouw kan beginnen.


Het bestuur, Eustuce Makumbe, voorzitter
Claudia de Raadt, penningmeester
Marjan Sluiter, secretaris

 


Jaarverslag Stichting Lusekelo Zambia 2010
Achtergrond
De Stichting Lusekelo Zambia wil, in samenwerking met de plaatselijke bevolking, de leefomstandigheden helpen verbeteren van mensen in Centraal Zambia. Zij wil dit realiseren door, in samenwerking met de plaatselijke overheid, een Upper Basic School te bouwen. Grade 1 t/m 9. Daarnaast verschaft zij op kleine schaal studiefinanciering voor korte beroepsopleidingen, schoolgeld voor tweede kans onderwijs en ook microkredieten.

Activiteiten in Nederland en Zambia
In mei 2010, tijdens het werkbezoek van Claudia de Raadt en Marjan Sluiter, konden zij met eigen ogen constateren dat het derde schoolblok en de lerarenhuizen 2 en 3 klaar waren. Ze zijn gebouwd met de fondsen die in 2009 geworven zijn. Met een grote donatie van de Eureko Achmea Foundation en met behulp van acties die de Stichting Lusekelo Zambia voerde en de daarbij gegeven premie van 55% door de Stichting Wilde Ganzen.

Met de Building Officer van het Departement van Onderwijs in Mumbwa, de aannemer en alle onderwijzers werd de plaats bepaald voor lerarenhuis 4, 5 en 6. Tijdens het werkbezoek in mei 2010 was er ook contact met enige studenten die een beroepsopleiding hadden kunnen voltooien via het Studiefonds van de Stichting. Er werd een plan gemaakt voor de terugbetaling van de lening. Eén student heeft in 2010 de lening in één keer terug betaald. (Na een goede maïsoogst.) De meeste microkredieten werden geheel terugbetaald, waardoor nieuwe gegadigden blij gemaakt konden worden met een microkrediet. In mei 2010 overhandigende de schoolpenningmeester een financieel rapport met alle bonnetjes van de gekochte materialen, zodat wij ons als stichting konden verantwoorden bij de grote fondsenverstrekkers hier in Nederland. De hoofdonderwijzer had een inhoudelijk rapport geschreven over de gang van zaken op de school gedurende het afgelopen jaar. Het leerlingenaantal was inmiddels opgelopen tot 402.

In 2010 hebben Marjan en Claudia kerkgenootschappen en andere meelevende groepen in Bussum en Hilversum bezocht. Zij hebben o.a. met behulp van de beamer verteld over de Lusekelo Projecten. N.a.v. deze bezoeken kwamen er zoveel giften binnen, waardoor er begin 2011 € 14.000 kon worden overgemaakt voor lerarenhuis 4. Sinds het Lusekelo Project in mei 2010 van een plaatselijke bank is overgestapt naar de Barclays Bank in Mumbwa, gaan de transfers beduidend sneller dan voorheen.

Op 21 april 2010 werd er door ZWO Bussum een informatiemarkt in de Wilhelminakerk te Bussum georganiseerd. Claudia en Marjan waren daar nauw bij betrokken. De Stichting Lusekelo Zambia stond daar met een stand voor de Lusekelo Projecten en kwam met een mooi artikel in de Gooi en Eemlander. Via een contact in Nederland, kreeg de stichting de gelegenheid om 2000 fruitboompjes uit het Zuiden van Zambia aan de Lusekelo Community School te schenken. In 2011 zullen deze boompjes bij de school worden afgeleverd. Op school zullen de leerlingen leren hoe ze er voor moeten zorgen en ieder kind krijgt er een paar mee naar huis. Zo hopen we dat alle kinderen over een paar jaar regelmatig vers fruit kunnen eten.

Toelichting financieel jaarverslag
Omdat er per projectonderdeel geld over gemaakt wordt, kan het gebeuren dat er aan het eind van het boekjaar nog een bedrag op de rekening staat dat is gereserveerd voor de volgende fase van de bouw. In 2010 werd in totaal € 22.572 gedoneerd. Hiervan kwam € 3.468 van 51 kleine particuliere gevers. Middelgrote gevers doneerden samen € 19.104. Dit waren: Diaconie van de Prot. Gemeente Hilversum, NCDO, Ds. Van Dijkschool Dinxperlo, Bethlehemkerk Hilversum, Stichting Estia, N. E.J. Polderman Beheer BV, Zevende Dag Adventisten Hilversum, Gemeente Bussum, Stichting Twinbears, Stichting Oorsprong Doel en Zin, PKN groep van Huize Godelinde Bussum en enkele donateurs die niet bij name genoemd willen worden. Alle gelden voor het Sunrise Project (Coöperatieve Timmermans werkplaats) worden bijeengebracht door de familie Polderman, collega’s, familie en vrienden. Omdat Claudia en Marjan regelmatig dialezingen geven, werd er een beamer aangeschaft. Zij zullen nog maar één keer per jaar op werkbezoek gaan, daarom zal er ook nog maar één Nieuwsbrief per jaar verschijnen.

Plannen voor 2011
In de eerste helft van 2011 staat de voorbereiding op en afronding van het werkbezoek van Claudia en Marjan mei 2011 centraal. Voor de bouw van lerarenhuis 5 en 6 worden in 2011 twee grote donaties verwacht van EAF en AJF. In de tweede helft van 2011 zal er gezocht worden naar de benodigde Fondsen voor het afronden van de bouw van de totale Upper Basic School: Fase 7 van het Lusekelo School Project. Hiervoor is in overleg met de District Education Board Secretary en haar building officer € 83.000 begroot.

 


Hieronder vindt u een overzicht van wat er sinds 2004 allemaal nog meer gebeurde.
Aug 2010
Ons rekeningnr. is: NL87 RABO 038 37 85 294 t.n.v. stichting Lusekelo Zambia te Bussum Dankzij al onze trouwe donateurs, de Ds. van Dijkschool in Dinxperlo, de P.C. Hooftschool in Muiden, de St. Wilde Ganzen, het ncdo en een aantal (voor ons) nieuwe fondsenverstekkende organisaties, te weten het Anton Jurgens Fonds, de St. Winters van den Speulhof, Ver. Trein 8.28 H.IJ.S.M., Derde Wereld Fonds Atos Origin, het Eureko Achmea Fonds en de gemeente Bussum zijn de € 112.000 die we nodig hadden om het totale Lusekelo Community School te kunnen voltooien, inmiddels opgehaald. De school bestaat nu uit drie gebouwen met twee lokalen (6 lokalen in het totaal) De lerarenhuizen 2 en 3 zijn in aanbouw. We zijn nu op zoek naar fondsen om de lerarenhuizen 4,5,6 te kunnen bouwen.

Jan 2009 sept. 2008
Bij verschillende fondsenverstrekkende organisaties hebben we subsidie aanvragen ingediend voor ons nieuwe poject: Het uitbreiden en inrichten van de Lusekelo Community School en de bouw van de benodigde lerarenhuizen. We hebben een aanvraag voor ondersteuning van onze acties ingediend bij de stichting Wilde Ganzen en ook bij het NCDO en nog andere fondsen verstrekkende organisaties. Wilde Ganzen en NCDO hebben ons ook geholpen bij het realiseren van ons vorige project: Het bouwen van een lerarenhuis met buiten een waterpomp. Claudia en Marjan bezoeken samen de projecten. De ouders van de school zijn tot hun verrassing al begonnen met het maken van de fundering voor een tweede gebouwtje bij de school. Door het sterk toegenomen aantal leerlingen (inmiddels 287!) is het eerste gebouwtje veel te klein geworden. Onze stichting gaat op zoek naar nieuwe fondsen die het uitbreiden van de school met een extra gebouw, willen steunen. De eerste student die zijn diploma haalde en een baan heeft gevonden (bij het ministerie van vervoer, zat hij met een big smile achter een groot bureau met wel 5 telefoons!), begint zijn studieschuld aan de stichting terug te betalen, zodat wij een nieuwe student een beurs kunnen geven. Ook de ontvangst van het micro-krediet werd door een groep van 3 mannen goed begrepen. Zij hadden veel meer geld nodig voor hun bijenfarm, dan we ze konden geven. Wij beloofden het dubbele bedrag te geven op het moment dat ze het eerste bedrag zouden hebben terugbetaald. Vol trots kwamen ze met de terugbetaling en vertelden ons dat ze na weken vergaderen(!) naar de stad waren gegaan en kippen en kleding hadden gekocht. Door de verkoop van de kleding en de eieren, hadden ze alledrie iets over gehouden en konden ze ons het geleende bedrag terug betalen!!! Wij zijn natuurlijk onze belofte van het dubbele bedrag met enthousiasme nagekomen.

Okt. 2007
Als Claudia de projecten bezoekt, is het lerarenhuis gereed en wordt er vanwege het toenemende aantal leerlingen een plan gesmeed om de school uit te breiden.

Maart 2007
Het lerarenhuis is nog in aanbouw en de waterput op het terrein van de school is klaar. De directe omwonenden zijn erg blij. Ze hoeven niet meer zover te lopen om water te halen. De vervallen dorpsput die 10 min. lopen verderop ligt, zal schoongemaakt worden en ook van een pomp worden voorzien. Bovenaan het verlanglijstje van de school staat nieuw meubilair.
Met de vrouwengroep gaat het niet goed. Afgunst en jaloezie drijven de groep uit elkaar. We hebben getracht om de neuzen opnieuw één kant op te krijgen. Zelf moeten de vrouwen die mogelijkheid in het komende half jaar uitwerken. De 5 studenten die een studiebeurs (25% eigen geld, 25% schenking van de stichting en 50% lening) ontvangen, vorderen allemaal gestaag met hun studie. De eerste is afgestudeerd en heeft door onze bemiddeling een baan gevonden bij Mukambi Lodge. (RTL4, Van Amstelveen naar Afrika) Hopelijk kaan hij snel beginnen met het terugbetalen van zijn lening, zodat we een nieuwe student kunnen opnemen in ons studiefonds. Een goede bekende van ons in Lusaka, Maria Chiselenga Mweemba, is onze vice-treasurer ter plaatse geworden. Zij heeft voor ons een bankrekening geopend en gaat ervoor zorgen dat het lesgeld van de studenten op tijd op hun opleidingsinstituut wordt betaald. Juf Mirriam van de Lantana Farm School heeft aangekondigd dat ze gaat trouwen. We hopen van harte dat ze wel op school blijft lesgeven.

Okt. 2006
De bouw van het schooltje bij de Lantana Farm ligt stil. De eigenaar van de farm moet door omstandigheden voorlopig z’n aandacht op andere zaken richten. Het geld dat we voor dit project ontvingen blijft gereserveerd. Juf Mirriam heeft in aug. haar 2-jarige opleiding voor kleuterjuf met goed gevolg afgerond. In de loop van 2006 richt een aantal mannen o.l.v. de timmerman Lemmy Tembo, met elkaar de Sunrise Multi Purpose Cooperative Society op. Zij willen samenwerken en als bouwgroep gaan functioneren en willen een werkplaats bouwen. Dit initiatief wordt via onze stichting gesteund door gerichte donaties van een aantal betrokken mensen uit het bedrijfsleven in Nederland.

April 2006
Op de zaterdag voor Pasen is er een grote actiedag geweest in Bussum. Claudia heeft haar contacten met de voetbalclub SDO nieuw leven ingeblazen en kunnen gebruiken tijdens een pupillentoernooi. Er werden tijdens die dag tweedehands boeken en sportkleding verkocht en aan het jaarlijkse penalty schieten van de jongens werd een wedstrijd gekoppeld. Tegen betaling kon men raden hoeveel penalty’s er gedurende de gehele dag gescoord zouden gaan worden. Natuurlijk waren er prijzen mee te verdienen. De hoofdprijs was een gratis weekend in een molen in Zeeland! De andere prijzen waren o.a. tegoedbonnen voor McDonald’s en een voetbal. Het geheel was een groot succes en heeft bijna € 750 opgebracht. Dit geld wordt overgemaakt naar de Wilde Ganzen, die onze acties met een flinke bonus steunen. We schieten al aardig op met het bij elkaar krijgen van de benodigde € 22.500 voor het Huis voor de leerkracht en de daarbij noodzakelijke waterpomp. We hebben op dit moment nog € 4000 nodig.

Maart 2006
Claudia en Marjan bezoeken de projecten. Het geld dat inmiddels door de Wilde Ganzen is overgemaakt naar Zambia, is in Mumbwa aangekomen en er wordt afgesproken met het bedrijf dat de waterput zal leveren, dat zij dit onmiddellijk na de regentijd, waarschijnlijk eind april, zullen beginnen met het aanleggen ervan. Het bestuur van de Lusekelo Community School heeft een bouwtekening voor het teacher's house en zal twee offertes aanvragen. De inspecteur van onderwijs was zeer tevreden over het gekozen ontwerp. Hij zal tijdens de bouw toezicht houden. Er is een stenenmaakmachine gekocht, waardoor de stenen die de community zelf moet leveren, goedkoper en beter van kwaliteit zullen zijn. Met het maken van de stenen zal in de maand mei worden begonnen. Ook bij de Lantanafarm School kan worden begonnen met het afbouwen van het één klassige schoolgebouw. Daarvoor zijn gerichte donaties binnen gekomen. Voor het maken van de stenen gaat men de stenenmaakmachine van de Lusekelo Community School huren. Er wordt onderzocht of deze school wellicht een dependance kan worden van een plaatselijke school, zodat ook hier de voortgang gewaarborgd kan worden. febr. 2006 Hetzelfde programma vertonen zij nog een keer op de Warinschool in Nederhorst den Berg. Geschatte opbrengst € 300,-

Nov. 2005
Claudia en Marjan spelen poppenkast en laten een video van de Lantana Farm School zien op de Insinger School in Soest. Vier maanden later maakt de school € 500,- over naar de Stichting.

Aug. 2005
Claudia bezoekt de projecten 12 juni 2005 Tijdens de kerkdienst in de Wilhelminakerk vertelde Claudia kort over ons project. Na de dienst was er tijdens het koffiedrinken een diapresentatie. De collecte heeft bijna € 400 opgebracht. Bij het benefietconcert waren jammer genoeg minder mensen aanwezig dan we gehoopt hadden. De totale opbrengst was € 300,-

April en mei 2005
De actiedag op 12 juni (zie boven) wordt door ons voorbereid. Er wordt een aanvraag voor subsidie ingediend bij NCDO

Maart 2005
Claudia en Marjan geven een dialezing voor de RK Vrouwen Vereniging in de Nicolaaskerk in Baarn. Er wordt bij de Wilde Ganzen een aanvraag ingediend voor ondersteuning van de voortgang van ons Lusekelo Project. Het idee van de Wilde Ganzen is, dat ze de opbrengst van onze eigen acties vermeerderen met maximaal 70 %.

Febr. 2005
Claudia en Marjan bezoeken samen de projecten. Ze zijn aanwezig bij de feestelijke opening van de nieuwe slaapzalen voor de “Home of Hope” in Lusaka. De Julianaschool had een jaar eerder dit project als spaardoel gekozen. Het plan voor de waterpomp van het Lusekelo Project krijgt vaste vormen. Ook wordt er een plan gemaakt voor de bouw van een huis voor een gediplomeerde leerkracht. De mannen in het dorp willen een coöperatie oprichten en vragen onze hulp daarbij. Aan de Lantana Farm School kan worden verder gebouwd dankzij gerichte giften uit Nederland en Duitsland en de leerkracht kan een opleiding volgen.(zie laatste foto Lantana Farm School)

Dec. 2004
De opbrengst van de collecte van de Kindernevendienst in de Ned. Herv. Kerk in Nederhorst den Berg wordt bestemd voor onze projecten.

Nov. 2004
Claudia werkt namens de stichting mee aan een kerkdienst in de Wilhelminakerk in Bussum en geeft aansluitend een diapresentatie.

Okt. 2004
Claudia geeft een presentatie voor het sigarengenootschap “Rust en Bedachtzaamheid” in Amsterdam.

Sept. 2004
In “Puur Kind” en tweejaarlijks tijdschrift van Weleda verschijnt een artikel over het werk van Claudia voor de stichting. Dit levert verschillende mooie donaties op.

Aug. 2004
Claudia bezoekt de projecten. Tijdens haar aanwezigheid wordt de Lusekelo Community School feestelijk geopend. (zie fotopag.) Het vervolg project wordt gepland: een waterpomp bij de school.

Juli 2004
De Julianaschool in Bussum overhandigt onze stichting de opbrengst van hun sponsoractie van het afgelopen schooljaar. Van de € 5000 kon de Lusekelo Community School afgebouwd en ingericht worden.